Op Donderdagaand 11 Junie is daar ‘n belangrike zoom-gesprek gehou oor wat dit beteken om missionaal kerk te wees binne veral VGK-gemeentes. Die gesprek is gefasiliteer deur Stephen Pedro (PSD Gemeentegetuienis). Hul gasspreker, prof. Tjeert de Boer, missioloog, akademikus en ook verbonde aan die Protestantse kerk in Nederland, se bydrae was van groot belang.

De Boer het die gesprek ingelei deur te wys op die belangrikheid van konteks waarbinne gemeentes kerk moet wees. In Nederland, byvoorbeeld, is die missionale konteks van kerkwees binne ‘n gesekuladiseerde gemeenskap en moet dit in gedagte gehou word ten opsigte van effektief kerkwees.

Van belang in Nederland is die verhouding tussen Christelike skole en die kerk in Nederland; dié skole is meestal die enigste plek waar studente nog in aanraking met die evangelie kan kom. tesame hiermee is die ontwikkeling van Sondagskoolmateriaal en uitgebreide teologiese opleiding aan gemeentes, soos hy in Latyns-Amerika ervaar het.

Een van die Protestanse Kerk in Nederland se missionale praktyke is hul 150 baanbrekersplekke (fresh expressions); eksperimentele inisiatiewe om die evangelie te deel met diegene wat nie meer kerk toe kom nie, of wat nog nooit aan ‘n kerk behoort het nie.

De Boer bespreek dan vrae soos: Waarom behoort ons ‘n missionale kerk te wees?  Die voor-die-hand-liggende antwoord is omdat ons kerk gebasseer is op die groot opdrag van Christus in Matteus 28.

As gevolg van ons verskillende kontekste, is daar natuurlik  ook verskillende soorte kerke wat op missionale modelle gebou kan word, soos bespreek in bronne soos Transforming Mission van David Bosch. Hierdie bronne kan julle as gemeente help besluit watter soort gemeente julle moet wees. Voorbeelde van modelle is die Missio Dei (God-gestuurde) model, die kerk-gesentreerde model (wat fokus op kerkgroei), die diensgesentreerde model (diaconia), ens.

In terme van praktyk, begin alles met verhoudinge, beginnende by ons gesinslede, ons vriende, bure, kollegas. Verhoudings word gebou op respek, nederigheid, vertroue. Dis ‘n fundalmentele deel van missonale kerkwees. Luister na die ander persson, ontmoet en deel met die ander. Leer by mekaar en deel met mekaar. ‘n Missonale kerk is ‘n verhoudingskerk. Baanbrekersplekke is juis begin om in pas te kom met ons gemeenskappe en aan te pas by veranderinge in die samelewing.

Hoe bly jy as kerk relevant in ‘n veranderende gemeenskap? Hoe pas jy aan by uitdagings? Fokus op moontlikhede – moenie alles vir almal gelyk probeer wees nie – wees bewus van jou konteks en pas daarby aan. Wees eksperimenteel, kreatief, dink anders (soos fresh expressions); dink uit die boks.

Probeer holisties kerk wees – die holistiese missionale model is ook altyd die kontekstuele missionale model; die verhouding tussen diens en getuienis is hier van belang.

Hoe kerkwees beoefen word, verskil. Sommige gemeentes fokus op sopkuimbuise, ander op kuns of letterkunde, gebed, kore, ens. Die verskillende fokusse en is goed om kan met mekaar gedeel word.

Hoe om missionaal kerk te wees in die tyd COVID-19 bied groot geleenthede en uitdagings ten opsigte van kerkwees – veral ekonomiese uitdagings, maar dit skep weer ook baie nuwe geleenthede om op vars maniere kerk te wees. Webinaars, zoom-vergaderings, ensovoorts is maar enkele voorbeelde van hoe om op kreatiewe maniere kerk te bly wees.

Kontak

Stephen Pedro
stephen@kaapkerk.co.za