Intlanganiso yokuqala ye-Zoom phakathi kukaMfu Stephen Pedro kunye nabaqulunqi beCBR, Mfu Moses Baartman noMfu Babalwa Sifuba

 

Kuluvuyo nemincili ukwazisa ukuba iphulo lethu le Contextual Bible Reading liye laqalisa ngokusesikweni  ngoLwesibini, 1 September 2020. Abaqulunqi beli phulo uMfu Babalwa Sifuba no Moses Baartman, baye baqalisa ngalo msebenzi mkhulu kangaka.

Kude kube ngumhla 31 August 2021 bayakubanoxanduva lokwazisa nokuqhuba eli phulo kwiSinodi-Phondo yeKapa.

Bayakuqalisa ngo October nango November 2020 ukwazisa eli phulo kwi webinars ezimbini.

Eli phulo liyakuqhubeka kude kubengo January 2021 kuqhutywa ii-workshops, abaqulunqi bayakuthi babenendibano nezithili, oku kuyakubandakanya ukwazisa ngeli phulo le Contextual Bible Reading.

Okwangoku bayakuqhubeka nokuphuhlisa i-material yokuqeqesha abo bayakuthi bafundise nge Contextual Bible Reading, oku kuyakuqalisa ngo January 2021.

Eli phulo liyakuqhutywa ngaphantsi koLungiselelo LweBandla, kwaye uMfu Stephen Pedro ongumbhexeshi woluLungiselelo uyakuthi akhokele eli phulo.

Eli phulo alijonganga nje ekurhwebesheni amalungu eURCSA ukuba afunde Izibhalo ngokwamaqela nangokwemeko yawo, kodwa lifuna ukunika amabandla izakhono neendlela zokuqubisana nemicimbi efana Nokumanyana, Imbambano nodlame, Uxolelwaniso, Ubulungisa nezinye ezininzi ezithundeza inguqu, imbuyekezo, impiliso nohlaziyo.

Kwakhona eli phulo lunqwenela ukwakha ubunkokheli ngaphakathi kwiURCSA ngakumbi kwizinga lamabandla, ngakumbi nangakumbi amabandla angenabefundisi.

Ngoko ke sibongoza abefundisi, amaqumrhu amabandla namalungu ukuba alixhase eli phulo. Hayi nje ukuba lizinze kodwa nokunceda kubekho ifuthe elililo kumabandla nasekuhlaleni.

Ezinye iinkcukacha:

uMfu Stephen Pedro: stephen@kaapkerk.co.za